Služby | Architektúra

Architektonická štúdia

Architektonická štúdia je jasný hmotový, dispozičný a vizuálny koncept stavby. Tvoríme individuálne projekty rodinných domov a stavieb s dôrazom na jednoduchosť, kompozíciu a maximálnu funkčnosť. 

Pre začiatok prác na projekte sú potrebné:

  • výškopis a polohopis pozemku, 
  • zameranie skutkového stavu pri rekonštrukciách, 
  • inžinierske siete, 
  • územnoplánovacia informácia – UPI (obec) 
  • základné požiadavky klienta
 So všetkými podkladmi vám vieme samozrejme pomôcť.

Výsledkom je digitálna a tlačená verzia arch. štúdie objektu, ktorá obsahuje:

  • pôdorysy, schematický rezopohľad, pracovné a fotorealistické vizualizácie.

Cena:

od 15€/m²

Doba dodania:

6-10 týždňov

Poznámka:

Cena a doba dodania je pri každom projekte individuálna, úzko súvisí s rozsahom investičného zámeru, požiadavkami klienta, náročnosti projektu, typu pozemku, typu projektu (rekonštrukcia/novostavba), súčinnosti klienta, vyťaženosti ateliéru a pod.
*Pre každý projekt spracovávame individuálnu cenovú ponuku.

Mám záujem

Projekt pre územné rozhodnutie

Projekt pre Územné rozhodnutie (UR) rieši umiestnenie stavby a napojenie na inžinierske siete. Výsledkom je digitálna a tlačená verzia Projektu pre Územné rozhodnutie. Súčasťou projektu je arch. štúdia stavby, sprievodná súhrnná techn. správa, ktorá rieši napojenie na siete, technologické fungovanie a vybavenie stavby. Cena neobsahuje inžiniering (samotné vybavenie UR).

Cena:

od 15€/m²

Doba dodania:

6-10 týždňov

Poznámka:

Cena a doba dodania je pri každom projekte individuálna, úzko súvisí s rozsahom investičného zámeru, požiadavkami klienta, náročnosti projektu, typu pozemku, typu projektu (rekonštrukcia/novostavba), súčinnosti klienta, vyťaženosti ateliéru a pod.
*Pre každý projekt spracovávame individuálnu cenovú ponuku.

Mám záujem

Projekt pre stavebné povolenie

Projekt pre Stavebné povolenie (PSP) je potrebný pre získanie stavebného povolenia. Projekt rieši architektonicko-stavebné riešenie objektu, návrh a skladbu objektu ako systému vrátane všetkých profesií:

Statika, Elektroinštalácia, Plynofikácia, Ústredné vykurovanie, Zdravotechnika, Projektové energetické hodnotenie stavby , Protipožiarna ochrana, a ďalšie (podľa typu objektu).

  • Pre začiatok projektu je potrebná nami vypracovaná Arch. štúdia, alebo platné Územné rozhodnutie – ak relevantné, výškopis a polohopis stavby, a ostatné potrebné podklady podľa typu projektu a charakteru stavby.
  • Pre realizáciu stavby je potrebný realizačný projekt, resp. jeho nevyhnutné prvky – viď Realizačný projekt. Cena neobsahuje inžiniering (samotné vybavenie PSP).
  • Ak chýbajú na pozemku prípojky inžinierskych sietí, riešia sa súbežne s Projektom a sú naceňované individuálne.
  • Výsledkom je digitálna a tlačená verzia projektu v počte paré min. 5, ktoré obsahuje jednotlivé profesie, vrátane samotnej architektúry. Obsah projektovej dokumentácie je individuálny podľa typu projektu.

Cena:

od 50€/m²

Doba dodania:

6-10 týždňov

Poznámka:

Cena a doba dodania je pri každom projekte individuálna, úzko súvisí s rozsahom investičného zámeru, požiadavkami klienta, náročnosti projektu, typu pozemku, typu projektu (rekonštrukcia/novostavba), súčinnosti klienta, vyťaženosti ateliéru a pod.
*Pre každý projekt spracovávame individuálnu cenovú ponuku.

Mám záujem

Projekt pre realizáciu stavby

Realizačný projekt je nadstavba Projektu pre Stavebné povolenie a obsahuje prvky projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Na výber máte kompletný Realizačný projekt (so všetkými profesiami), alebo vybrané prvky Realizačného projektu (časť Architektúra, časť Statika, Elektro, atď.) Rozsah projektu Architektúry tvorí okrem prehĺbenej projekt. dokumentácie napr.: Výkaz Výmer, Rozpočet, Výkaz okien/krovu, Výpisy materiálov, Realizačné detaily, atď.

Cena:

od 55€/m²

Doba dodania:

6-10 týždňov

Poznámka:

Cena a doba dodania je pri každom projekte individuálna, úzko súvisí s rozsahom investičného zámeru, požiadavkami klienta, náročnosti projektu, typu pozemku, typu projektu (rekonštrukcia/novostavba), súčinnosti klienta, vyťaženosti ateliéru a pod.
*Pre každý projekt spracovávame individuálnu cenovú ponuku.

Mám záujem

Ďalšie otázky alebo upresnenie jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie ako aj celého procesu vám radi zodpovieme, preto nás neváhajte kontaktovať.